Bảy vị La Hán
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Bảy vị La Hán (Seven Arhat) được coi là phiên bản Trung Quốc của Ở Nhà Một Mình. Bảy vị La Hán (Seven Arhat) kể về 7 vị la hán tí hon hiến đấu với 4 tên cướp nguy hiểm ở chùa trên núi.

Comment loading...